Vakfın Kuruluş İlanı

  • Home -
  • Vakfın Kuruluş İlanı

Vakfımızın Kuruluşu ile ilgili resmi bildirimler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI :Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı (YUGEV)
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ
VE NO’SU ; Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.01.2020 tarihli kesinleşme şerhli,
13.12.2019 tarihli tashih şerhli, 21.11.2019 tarihli ve E:2019/558, K:2019/983 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Eğitim ve öğretim döneminde olan her yaştan çocuk, genç ve
yetişkinlerin; akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine
katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak ve vakıf
senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.

Vakfımızın Senedınde Yazılan Amaclarımız

VAKFIN AMACI:

Madde:2 Vakfın amacı; a) Eğitim ve öğretim döneminde olan her yaştan çocuk, genç ve yetişkinlerin akılcı, bağımsız düşünebilen, çağdaş, araştırmacı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak.

b) Aynı zamanda gerek ulusumuzun gerekse insanlığın gelişen ve değişen ihtiyaçlarına paralel olarak, eğitim, bilim, teknoloji, kültür alanlarında sosyal ve bilimsel açıdan da yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak için, başta ülkemiz ile Avrupa Birliği ve Türki Cumhuriyet ülkeleri arasında olmak üzere, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri ile uluslararası boyutta bir köprü rolü üstlenmek.

c) Ülkemiz haricindeki üniversiteler arasında, iş birliğini teşvik ederek öğrencilerin ve eğitimcilerin değişimini sağlamak.

 d) Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını ve ortak projeler üretip hayata geçirmelerini teşvik etmek.

e) Üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak için yükseköğretim kurumlan ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin artırılmasını sağlamak.

f) Üniversitelere yabancı öğrenci kazandırmanın kriterlerini belirlemek ,yabancı öğrenci alım sınavları organize ederek üniversitelerimize teklifini yapmak , yabancı uyruklu  öğrencilerin Türk okullarında ve üniversitelerinde her seviyede başvruda bulunabilmelerini, kabullerini ve kayıtlarını sağlamak, konu ile ilgili her türlü dernek sivil  toplum kuruluşları, danışmanlık şirketleri ile işbirliği ve organizasyonlar yapmak

g) Ülkemiz üniversitelerinin Türkçe bölümlerinde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere uzaktan ve örgün Türkçe öğretim programlarını düzenlemek.

h) Ülkemizde öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin barınma, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli organizasyonları sağlamak.

i) Ülkemiz üniversitelerine dünya üniversiteleri ile rekabet edebilmeleri için, uluslararası standartlara uygun araştırma-inceleme amacıyla gerekli altyapıyı sağlamak ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

j) Üniversite öğrencilerine staj yapma konusunda yardım etmek.

k) Yabancı öğrencilerin Türk kültürünü tanımaları ve sosyalleşmeleri için imkânlar sağlamak (Türkçe kursu, müzik kursu, kültür gezileri, sivil toplum kuruluşları üyeliği)

VAKFIN FAALİYETLERİ;

Madde:3-Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

a) Sempozyum, kurs, kongre, seminer, konferans, çalıştay, panel gibi eğitim ve hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak, anket, resim, müzik, fotoğraf yarışmaları ile sergi ve fuarlar düzenlemek.

b) İç ve dış kaynaklı kalkınma projeleri hazırlamak, uygulamak, raporlamak,

c)Öğrenci değişim programları için yurtdışından projeler almak, uygulamak, işbirliği yapmak, ortak olmak ve bu ülkelerde proje yapmak.

d) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için, her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, araştırma ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, vakıf çalışmalarını duyurmak için kitap, broşür, bülten, video, kaset, CD, film, katalog hazırlamak, gazete, dergi yayınlamak, internette web siteleri açmak, çalışmaları için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

e) Vakıf üyeleri için, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

f) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğü takdirde dernek kurmak, düşünce merkezleri, araştırma merkezleri, strateji merkezleri ve enstitüler kurmak, eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının izin verdiği her seviyede ana, ilk ve orta okulları, ilköğretim okulu, lise, yüksekokul ve üniversite açmak.

g) Üniversitelerin özel yetenekle öğrenci alan bölümlerine yetiştirme kursları (spor akademisi, konservatuvar, resim bölümü, müzik bölümü) için çalışmalar yapmak, h) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

i) Üniversite öğrencilerinin barınma ve kalacak yer ihtiyacı için yurt açma, mevcut olan yurtlara yerleştirme veya öğrencilerin ev kiralamalarında yardımcı olmak için çalışmalar yapmak.

j) Vakfın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

k) Amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı vakıflardan, derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

l) Vakfımızın amacına uygun olarak hizmet edebilmesi için faaliyet konularıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, gereksinim ve ihtiyaçları yönünde inceleme, araştırma ve analiz yapmak, strateji geliştirmek, uygulama yapmak, anket çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, almak ve veri sağlamak,

m) Her türlü eğitim ve hizmetler vermek ve/veya verdiği eğitim ve hizmetleri akredite edilmesini sağlamak. Akredite kuruluş olarak hizmet sunmak ve/veya belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirmek. n)Vakfın faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için disiplinler arası bilimsel bir yaklaşımla araştırmalar vb. yapmak

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp