Akademisyenlerimizin Dil Eksikliği ve Beraberindeki Sorunlar

  • Home -
  • Akademisyenlerimizin Dil Eksikliği ve Beraberindeki Sorunlar

Akademisyenlerimizin Dil Eksikliği ve Beraberindeki Sorunlar

YUGEV Değerlendirme

 

Çağımızın her yeni gün daha çok küresel bir ahval içerisinde bulunması, kültürel etkileşimin artması ve bilimsel gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olabilme açısından ortak bir dil etrafında buluşabilmenin ve bu dilin gerekliliklerinin yeterli bir şekilde hazmedilmiş olması elzem bir nitelik taşımaktadır. Küresel çapta, gerek ticari, iktisadi gerekse de sosyokültürel bir çerçevede ülkelerin birbirleri ile arasındaki etkileşimlerin; bilimsel gelişmeleri takip etmenin, küreselleşen dünyayı yakalayabilmenin vehameti açısından ortak payda olan dil bilmenin önemi her geçen gün artmaktadır. İlkokul hayatımızdan, yükseköğretim de dâhil olmak üzere görmüş olduğumuz yabancı dil eğitimi maalesef ki hem öğrenci düzeyinde hem de akademisyenlerimiz bazında istenilen düzeye ulaşmamış ve ulaşmaya da uzak bir seyir izlemektedir.

Öğrencilerimizin yabancı dil hususundaki eksiklikleri bir yana üniversitelerimizin bel kemiği olan, ülkemizin kalkınması ve gelişmişlik düzeyinin arttırılması açısından mihenk taşı niteliği taşıyan akademisyenlerimizin de dil konusundaki eksiklikleri birçok açıdan gerek eğitim – öğretimin kalitesi gerekse de genel çerçevede ülkemizin kazanımlar açısından olumsuz sonuçlar ile karşılaşmamıza sebep olmaktadır. Dil eksiliğinden kaynaklı olmak üzere dünya üzerindeki birçok farklı konuya ait gelişmeleri takip edememek, gelişmelerden zamanında haberdar olamamak, ülkemizin tabiri caizse bilgi üretme konumunda olan akademisyenlerimizin önüne bir set çekmektedir. Bilim dilinden uzak kalmanın vahameti, ortak bir dil bilme hususunda var olan eksiklikler inovasyon çağında olan dünyaya toplum genelinde uzak kalmamızı sağlamakla birlikte; eğitim ve öğretimimizin niteliğine de ket vurmaktadır. Dil eksikliği yabancı literatürden uzak kalmak, anlama zorluğu çekmek ve bilim camiasındaki gelişmeleri takip etme de zorluklar çekmek akademisyenlerimizin kendilerini geliştirmeleri, yapmış oldukları çalışmaları küresel boyuta taşıyabilmeleri gibi konulardan da uzak kalmasına, verimli bir yol izleyememelerine sebebiyet vermektedir Dil konusundaki eksiklikler hasebiyle kültürel entegrasyonun gerisinde kalmak, bilim literatüründen de uzak kalmak anlamına geldiğinden ötürü var olan bilgiler etrafında bir eğitim sürecinin izlenmesine, öğrencilerin yenilikten uzak kalıplaşmış bilgiler ile eğitim hayatlarını bitirmelerine sebep vermektedir.  Akademisyenlerimizin dil bilme konusundaki eksiklikleri, kendilerinin küresel bilgi değişimine ayak uyduramamaları ile birlikte bilgi üretim süreçlerinde de eksik kalmalarına vesile olmaktadır.

Küresel bağlamda bilim adamları çalıştıkları alanlarda karşılaştıkları problemler için literatüre başvurmakta, çözümü yahut çözüme aracı olabilecek bilgiyi küresel bağlamda arama gayreti içerisindedirler. Karşılaşılan sorunlar için farklı ülkelerin kaynak ve araştırmalarına aracı gerekmeksizin bakmak, fikir sahibi olmanın mahiyeti her geçen gün artmakla birlikte gerek bireysel gerekse de toplum bazında dil bilmenin ehemmiyeti her geçen gün daha çok artmaktadır. Akademisyenlerimiz, kendi alanlarındaki çalışmalarında özgünlüğe ulaşabilmesi, bilim camiasına katkıda bulunabilmesi açısından dil bilmek yegâne unsurlar arasında kendine bir yer bulmuştur. 

Akademisyenlerimizin bünyesinde barındırdığı dil eksikliği gerek pedagojik gerekse de sosyal bağlamda öğrencilerimizi de etkilemekte, hitap ettikleri öğrenci kitlesini de küresel gelişmelerden uzak bir eğitim tahsil etmelerine sebebiyet vermektedir. Dünya üzerinde meydana gelişmeleri takip etmek, bilim camiasında meydana gelen olayları zamanında anlayabilmek ve bu olayları akademik çalışmalara entegre ederek özgün içerikler öğretmek için tartışmasız tek vasıta olan dil bilme durumunda yaşanan eksiklikler, toplumun ve akademisyenlerin tek taraflı bir öğrenme süreci içerisinde olmaların sağlamaktadır. Bilim camiasında başarı elde edebilmek, pek tabiidir ki dil bilme ile bir birliktelik içerisindedir. Yapılan araştırmaların dünya kamuoyuna net bir şekilde sunulması, örneklerle tasdiklenmesi küresel bağlamda ülkelerin bilime olan katkıları açısından akademisyenlerimizin dil bilmesi vazgeçilmez bir nitelik taşımaktadır. Fakat akademisyenlerimizin içerisinde bulunduğu dil problemleri sayesinde bilimsel alanda yapmış oldukları çalışmalar küresel çapa erişememekte, yerel çapta kalmakta ve bu durum da bilginin entegre olmasından uzak bir seyre bürünmesine sebebiyet vermektedir. Bilgi akışının gerekli derecede tahsis edilememesi akademisyenlerimin bilimse bağlamdaki çalışmalarının değerlendirilebilmesi, ülkenin iktisadi ve teknolojik açıdan küresel düzeye erişememesi dil ve dil kullanımının eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İletişimden uzak olmak, iletişim konusunda problemler yaşamak ticari eylemlerin kısıtlı olmasını sağladığı şekliyle, ortaya sunulan konuların da eksik değerlendirilmesi; yeteri kadar desteği bünyesinde barındıramıyor olması dilin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. 

Keza akademisyenlerimizin dil konusundaki eksiklikleri, öğrencilerine aktarmış oldukları bilgileri basmakalıp bir hale sokmakla birlikte eğitim sistemini de yenilikçi bir seyirden uzak tutmaktadır. Ezberci sistemin önünü açmakta olan bu durum, bilgi üretim süreçlerinin tek taraflı olmasını sağlamakta, akademisyenlerimizin çalışmalarının eksik değerlendirilmesi ve özgünlükten uzak bir konumda bulunmasına sebep olmaktadır. Literatürü ve çalışmalarının küresel bağlamdaki istikametinin ne yönde olduğu açısından fikir sahibi olmayan akademisyenlerimiz katma değer üretmekten uzaklaşmalarını sağlamaktadır. Böylelikle eğitimin küresel boyuta taşınması üzerinde etki etmekle birlikte, yükseköğretimde uluslararasılaşma gibi ülkelerin kalkınma ve gelişmişlik düzeyleri için önemsediği konularda da bir çekim merkezi olma, bu rolü üstlenme durumlarını zedelemektedir.


Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı whatsapp